Baaium Hervormde Kerk (prot)

Bakhuizen Sint Odulphus (RK)

Balk It Breahûs (prot)

Balk Sint Ludgerus (RK)

Blauwhuis Sint Vitus (RK)

Boazem Sint Martinuskerk (prot)

Bolsward Martinikerk (prot)

Bolsward Sint Fransiscus (RK)

Bornwird Mariakerk (prot)

Britswert Sint Joriskerk (prot)

Buitenpost Mariakerk (prot)

Dearsum Nicolaaskerk (RK)

Deinum Sint Johannes de Doper (prot)

Dokkum Grote of Sint Martinuskerk (prot)

Dokkum Sint Martinus en HH Bonifatius en Gezellen (RK)

Drachten De Goddelijke Verlosser (RK)

Dronrijp Maria Geboorte (RK)

Ee Sint Gangulfus (prot)

Engwierum Hervormde Kerk (prot)

Ferwerd Sint Martinus (prot)

Foudgum Mariakerk (prot)

Franeker Martinikerk (prot)

Friens Hervormde Kerk (prot)

Gauw Hervormde Kerk (prot)

Goënga Hervormde Kerk (prot)

Gorredijk Christus Licht der Wereld (RK)

Hantum Nicolaaskerk (prot)

Hantumhuizen Sint Anna (prot)

Harlingen Grote Kerk (prot)

Heeg Sint Jozef (RK)

Heerenveen Heilige Geest (RK)

Hemelum Sint Nicolaas (RO)

Holwert Sint Willibrordus (prot)

Hijum Sint Nicolaas (prot)

Joure Heilige Mattheüs (RK)

Jouswier Sint Petrus (prot)

Katlijk Thomaskerk (prot)

Lemmer Heilige Willibrordus (RK)

Lemmer Hervormde Kerk (prot)

Leeuwarden Grote of Jacobijnerkerk (prot)

Leeuwarden Sint Bonifatius (RK)

Leeuwarden Sint Dominicus (RK)

Leeuwarden Waalse Kerk (prot)

Lollum Gereformeerde kerk (prot)

Lollum Hubertuskerk (prot)

Lytsewierrum Gertrudiskerk (prot)

Makkum Heilige Martinus (RK)

Makkum van Doniakerk (prot)

Mantgum Mariakerk (prot)

Offingawier Hervormde Kerk (prot)

Oldeberkoop Bonifatiuskerk (prot)

Olterterp Sint Hippolytus (prot)

Oosterwolde De Heer die wederkomt (RK)

Oostrum Sint Nicolaaskerk (prot)

Rauwerd Laurentiuskerk (prot)

Roodhuis Sint Martinus (RK)

Sint Nicolaasga Protestantse Kerk (prot)

Sint Nicolaasga Sint Nicolaas (RK)

Sloten Heilige Fredericus (RK)

Sloten Protestantse Kerk (prot)

Sneek Sint Martinus (RK)

Stavoren Sint Nicolaaskerk (prot)

Steggerda Heilige Fredericus (RK)

Terband Terbantster Tsjerke (prot)

Tserkgaast Kerk van Tsjerkgaast (prot)

Tzum Johanneskerk (prot)

Tzummarum Sint Martinus (prot)

Ureterp Petruskerk (prot)

Vrouwenparochie Bordenakerk (prot)

Waaksens Hervormde kerk (prot)

Wargea Sint Martinus (RK)

Weidum Johanneskerk (prot)

Welsrijp Ursulakerk (prot)

Westergeest Sint Martinus (prot)

Wijckel Vaste Burchtkerk (prot)

Winsum Mariakerk (prot)

Witmarsum Heilige Nicolaas van Tolentijn (RK)

Wolvega Grafkapel Tinco Lycklama á Nijeholt (RK)

Wolvega Heilige Franciscus (RK)

Wolvega Ichtuskerk (prot)

Wolvega Kerk op de Hoogte (prot)

Wommels Jacobikerk (prot)

Woudsend Sint Michaël (RK)

Workum Sint Gertrudis (prot)

Workum Sint Werenfridus (RK)

Wiuwert Hervormde Kerk (prot)

IJsbrechtum kerk (prot)

 

 

Zijn er meer kerken in Friesland die volgens jou hier niet mogen ontbreken? Gewoon omdat ze erg mooi zijn en/of wanneer ze binnenkort een andere bestemming te krijgen? Tip ons hier!

Leave a Comment